Regulamin

Regulamin - MyPay.pl - Aktualność: 21.04.2015

§ 1 Ogólne

1.1 Strona mypay.pl jest serwisem internetowym, należącym do firmy CPX United GmbH Nico Bode, Wilhelmstrasse 3, 53840 Troisdorf, oferująca pod adresem internetowym https://www.mypay.pl platformę zwrotu kosztów za udział w akcjach internetowych.

1.2 Niniejszy regulamin określa zakres oraz rodzaj świadczonych usług, dokonywanych drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z platformy internetowej https://www.mypay.pl, jak również zasady zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych z miejscem zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, która korzysta z Serwisu drogą dowolnego urządzenia elektronicznego za pomocą Internetu.

Serwis Internetowy – platforma internetowa https://www.mypay.pl

Właściciel– firma CPX United GmbH Nico Bode, Wilhelmstrasse 3 53480 Troisdorf

Konto – część Serwisu Internetowego, przysługująca zalogowanemu Użytkownikowi po rejestracji konta oraz po wprowadzeniu indywidualnego hasła oraz nazwy Użytkownika.

Akcje Internetowe – udostępniane przez Właściciela konkretne zadania w formie formularzy internetowych, newsletterów, udziału w loterii lub rejestracji na konkretnej stronie, za które Użytkownikowi przysługuje odpowiednie, ustalane odgórnie wynagrodzenie.

Zaliczenie Akcji - automatyczne lub manualne potwierdzenie uczestnictwa w Akcji, generowane po skutecznym zrealizowaniu poleceń Akcji na koncie Użytkownika.

Uznanie Uczestnictwa – weryfikacja udziału w Akcji, dokonywana przez Sponsora konkretnej Akcji lub jego pośrednika w Serwisie Internetowym.

Sponsor – podmiot udostępniający Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu Internetowego określone Akcje do wykonania.

Chat – okno kontaktu w Serwisie, służące wymianie informacji między Użytkownikami oraz między Użytkownikami a Właścicielem Serwisu.

Formularz rejestracji – formularz elektroniczny, za pomocą którego Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie Internetowym.

§3 Prawo rejestracji

3.1 Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie przestrzegać jego postanowień.

3.2 Korzystanie z portalu wymaga rejestracji Użytkownika za pomocą Formularza Rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym poprawne i prawdziwe dane osobowe oraz niezwłocznie je aktualizować w razie ich każdorazowej zmiany.

3.3. Właściciel umożliwia stały dostęp do danych osobowych Użytkownikom Serwisu, ich nieograniczoną edycję oraz możliwość dokonywania w nich zmian.

3.4 Wraz z rejestracją Użytkownik ma prawo dostępu do okna Czat oraz newslettera Serwisu.

3.5 Użytkownikiem może być osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.6 W przypadku działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika w Serwisie.

§4 Rejestracja w Serwisie

4.1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych finansowych zobowiązań.

4.2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

4.2.1 login Użytkownika

4.2.2. Adres e-mail

4.3 Założenie konta jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.

4.4 Rejestracja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia za pomocą linku aktywacyjnego, który zostanie wysłany w ciągu 24 h w wiadomości mail na podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym adres mailowy.

4.5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług na odległość między Właścicielem a Użytkownikiem dochodzi w chwili potwierdzenia rejestracji konta za pomocą linku aktywacyjnego.

4.6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania w każdym czasie przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest jednoznaczne z usunięciem konta z Serwisu Internetowego.

4.7. Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku:

4.7.1. wielokrotnej rejestracji przy użyciu tych samych danych Użytkownika,

4.7.2. używania phishing maili przy wykonywaniu Akcji,

4.7.3. podawania nieprawdziwych danych przy wykonywaniu Akcji

4.7.4. kilkakrotnego używania tych samych danych przy wykonywaniu jednej Akcji,

4.7.5.zachowania niezgodnego z przepisami prawa, w tym publikowania treści niezgodnych z obowiązującym prawem na Chacie, obrażania użytkowników, reklamowania innych serwisów oraz dokonywania zapytań w sprawie supportu na stronie,

4.7.6. działań zmierzających do obejścia zabezpieczeń Serwisu. W wyżej wymienionych przypadkach umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w postaci usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

4.8. W przypadku rozwiązania umowy z Użytkownikiem, o której mowa w pkt. 4.6., Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie Internetowym bez akceptacji Właściciela.

4.9. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt. 4.4, w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia bez podawania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

§5 Udział w Akcjach

5.1. Serwis Internetowy udostępnia Użytkownikom następujące kategorie Akcji:

5.1.1. udział w konkursie,

5.1.2. udział w loterii,

5.1.3 zapis do newslettera,

5.1.4 wypełnienie formularza danych,

5.1.5. udział w grze internetowej.

5.1.6. założenie konta bankowego

5.1.7. zawarcie umowy kredytowej

5.1.8. zawarcie umowy abonamentowej

5.2 Akcje, o których mowa w pkt. 5.1, dzielą się ze względu na priorytet na:

5.2.1 Akcje zaliczane natychmiast,

5.2.2. Akcje zaliczane po oznaczonym czasie, nazwane w Serwisie „Akcjami w teście“.

5.3. Zaliczenie Akcji, o której mowa w pkt. 5.2.1, odbywa się automatycznie po jej wykonaniu na koncie Użytkownika w Serwisie.

5.4. Zaliczenie Akcji, o której mowa w pkt. 5.2.2., odbywa się po upłynięciu oznaczonego czasu, zawartego w opisie Akcji.

5.4 Wynagrodzenie za wykonanie konkretnej Akcji jest przyznawane po pozytywnej weryfikacji Zaliczenia Akcji, tzw. Uznaniu Uczestnictwa przez Sponsora Akcji. Wynagrodzenie w określonej kwocie zostaje automatycznie lub manualnie dodane do konta Użytkownika w Serwisie.

5.5. Uznanie Uczestnictwa w Akcji jest niezależne od Właściciela Serwisu i odbywa się przez Sponsorów oraz ich pośredników. Właściciel oświadcza, że za zwłokę w Uznaniu Uczestnictwa nie ponosi odpowiedzialności.

5.6. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych i fałszywych danych podczas wypełniania Akcji. Przy wykonywaniu Akcji należy ściśle stosować Instrukcję Akcji, zawartą w jej opisie.

§6 Wynagrodzenie

6.1 Za skuteczne wykonanie Akcji zgodnie z pkt. 5.4. Użytkownik otrzymuje ustalone wynagrodzenie, każdorazowo podawane w opisie Akcji.

6.2 W przypadku, wymienionym w pkt. 5.6., wynagrodzenie Użytkownika może zostać wstrzymane lub anulowane.

6.3 Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 6.1, może zostać odpowiednio pomniejszona w sytuacji:

6.3.1. całkowitej odmowy Uznania Uczestnictwa w Akcjach w Serwisie przez Sponsora lub jego pośredników,

6.3.2. częściowej odmowy Uznania Uczestnictwa w Akcjach w Serwisie w stosunku do Użytkowników, których odmowa dotyczy, przez Sponsora lub jego pośredników.

6.4. W przypadku zaistnienia sytuacji z pkt. 6.3.1-6.3.2, Użytkownikowi przysługuje odpowiednio pomniejszona kwota wynagrodzenia.

§7 Wypłata Wynagrodzenia

7.1 Użytkownicy mają prawo gromadzenia na koncie Użytkownika zdobytych w Akcjach środków pieniężnych.

7.2. Środki pieniężne mogą zostać wypłacone po osiągnięciu na koncie Użytkownika kwoty 7,50 zł (słownie: siedmiu złotych, pięćdziesięciu groszy).

7.3 Wypłata zgromadzonych środków może zostać dokonana:

7.3.1. przelewem na polskie konto bankowe,

7.3.2. przelewem PayPal na zarejestrowane konto.

7.4. W przypadku wypłaty, o której mowa w pkt. 7.3.2., zgromadzona kwota pieniężna na koncie Użytkownika, zostaje pomniejszona o prowizję za wypłatę w PayPal.

7.5. Przed wypłatą zgromadzonych środków Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta Użytkownika, w szczególności do weryfikacji prawdziwości danych. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. 4.6 oraz 6.2, Właściciel może anulować wypłatę środków, zgromadzonych w Serwisie.

7.6. Wypłata środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia wniosku o wypłatę, o ile nie zachodzi przypadek z pkt. 7.5. niniejszego Regulaminu.

§8 Werbowanie Użytkowników

8.1. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość werbowania nowych Użytkowników oraz otrzymywania z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia.

8.2. Użytkownik, który skutecznie zwerbuje nowych Użytkowników Serwisu, otrzymuje procentową prowizję, uzależnioną od aktywności zwerbowanych Użytkowników w Serwisie.

8.3. Prowizja, o której mowa w pkt. 8.2., wynosi 10% od zarobków zwerbowanych Użytkowników. Zaliczanie prowizji za zwerbowanych Użytkowników dokonuje się codziennie o godz. 00:00.

8.4. Prowizja, o której mowa w pkt. 8.2. oraz 8.3. niniejszego Regulaminu, może ulec zmianie zgodnie z aktualną sytuacją rynkową.

8.5. Lista zwerbowanych Użytkowników oraz wygenerowane przez nich zarobki znajdują się do wglądu na koncie Użytkownika w panelu Statystyki Werbowania Członków.

§9 Prawa autorskie

9.1. Wszystkie materiały oraz informacje udostępniane w Serwisie, w szczególności układ treści, kompozycja graficzna, publikowane zdjęcia, znaki graficzne i towarowe, podlegają ochronie w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach.

9.2. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Użytkowników tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

9.3. Korzystanie z Serwisu w celu innym, niż do użytku osobistego, w tym w szczególności kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków, dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu i wyłącznie na warunkach przedstawionych przez Właściciela.

9.4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 

9.5. Zabronione jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek zmian, modyfikacji czy uzupełnień stron Serwisu.

9.6. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do respektowania powyższych obowiązków pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej, a ponadto do naprawienia szkody wyrządzonej Właścicielowi na skutek naruszenia powyższych zasad.

§10 Odpowiedzialność

10.1. Właściciel oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jego bezpośrednią kontrolą w tym za jakiekolwiek szkody w mieniu Użytkownika i w oprogramowaniu Użytkownika, mogące wynikać z korzystania i dostępu do Serwisu oraz udziału w Akcjach, udostępnianych w Serwisie.

10.2 Ponadto Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zupełność i kompletność danych i informacji, prezentowanych w Serwisie.

10.3 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe z racji dostępu oraz wykorzystywania informacji do jakichkolwiek innych stron, banerów reklamowych, witryn oraz serwisów, do których linki odsyłające dostępne są w Serwisie. Generowanie połączenia z powyższymi stronami oraz serwisami następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.

§11 Polityka prywatności

11.1 Serwis wykorzystuje technikę plików cookies, zapisywanych na komputerze Użytkownika. Technika ta jest wykorzystywania do określania profilu Użytkownika, a po zamknięciu strony przeglądarki, pliki cookies są automatycznie usuwane z komputera Użytkownika. W przypadku wyłączenia trybu „cookies“ w ustawieniach przeglądarki, Użytkownik nie zostaje pozbawiony dostępu do Serwisu.

11.2 Serwis oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, mającymi na celu ochronę informacji, przekazywanych przez Użytkowników Serwisu przed ich niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacjami oraz uniemożliwiające dostęp niepowołanych do tego osób trzecich.

§12 Postanowienia końcowe

12.1 Właściciel może zmienić Regulamin bez zgody Użytkowników, bez podania przyczyny i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 12.3

12.2 O treści zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni przez umieszczenie przez Właściciela na stronie Mypay.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, przy czym informacja ta będzie wyświetlana na stronie przez 7 dni kalendarzowych, a dodatkowo Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail, wysłaną na skrzynkę pocztową. W razie odmowy akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Właściciela Serwisu, przy czym odmowa akceptacji wiąże się z rezygnacją z korzystania z Serwisu Mypay.pl i upoważnieniem Właściciela do usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Brak odmowy jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

12.3 Prywatne dane użytkownika są przechowywane. Dane będą przechowywane do momentu aż firma mypay.pl rozwiąże działalność, użytkownik usunie konto lub konto użytkownika zostanie zablokowane przez mypay.pl. W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa niemieckego

12.4 Jeśli którykolwiek zapis niniejszego Regulaminu zostanie stwierdzony za nieważny prawomocnym orzeczeniem Sądu, okoliczność ta nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Stan Regulaminu

Troisdorf, 21.04.2015 rok.

16
Apr
Poprawne wykonywanie akcji bany.

Z powodu fałszywych klinieć, nie wykonywania akcji zgodnie z opisem, nie zostawania na stronie tyl

16
Dec
Wykonywanie akcji niezgodnie z opisem.

Informujemy, że jakiekolwiek wykonywanie akcji niezgodnie z opisem, klikanie i nie wykonywanie akcj