Zarządzenie o ochronie danych

Zarządzenie o ochronie danych

Dane osobowe (określane zwykle jako dane poniżej) będą przez nas przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, włącznie z jej zawartością i oferowanymi tam usługami.

Zgodnie z art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej "rozporządzeniem o ochronie danych osobowych"), przetwarzanie odnosi się do wszelkich operacji lub zestawu operacji, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie, zmienianie, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych, dokonywane w sposób zautomatyzowany lub nie.

Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania takich danych albo pod naszą kontrolą, albo w połączeniu z innymi. Poniżej informujemy również o elementach składowych stron trzecich, które wykorzystujemy w celu optymalizacji naszej strony internetowej i poprawy komfortu użytkowania, co może skutkować tym, że strony trzecie będą również przetwarzać dane, które gromadzą i kontrolują.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas, jako administratorach Państwa danych II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

I. Informacje o nas jako administratorze danych osobowych. Stroną odpowiedzialną za tę stronę internetową (administratora danych) dla celów prawa o ochronie danych osobowych jest:

CPX United GmbH Bunzlauerstraße 32 53721 Siegburg Niemcy

Telefon: +49 (0) 30 2089 6798 Faks: +49 (0) 2241 9559 112 9 Email: contact@myearn.com

Oficer ochrony danych administratora danych jest:

Nico Bode

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą W odniesieniu do przetwarzania danych, które należy bardziej szczegółowo opisać poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

potwierdzenie, czy dane ich dotyczące są przetwarzane, informacje o przetwarzanych danych, dalsze informacje o charakterze przetwarzania danych oraz kopie danych (por. także art. 15 PKBR); w celu skorygowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 PKBR); do natychmiastowego usunięcia danych ich dotyczących (por. również art. 17 DSGVO) lub, alternatywnie, jeżeli konieczne jest dalsze przetwarzanie danych, o którym mowa w art. 17 DSGVO. 17 ust. 3 PKBR, aby ograniczyć wspomniane przetwarzanie danych zgodnie z art. 17 DSGVO) lub, alternatywnie, jeżeli konieczne jest dalsze przetwarzanie danych zgodnie z art. 17 ust. 18 PKBR; otrzymywanie kopii danych ich dotyczących lub dostarczonych przez nie i przekazywanie ich innym dostawcom/administratorom (por. również art. 20 PKBR); składanie skarg do organu nadzorczego, jeśli uważają, że dane ich dotyczące są przetwarzane przez administratora danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych (zob. także art. 77 PKBR). Ponadto administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawnia dane, o wszelkich takich korektach, usunięciach lub ograniczeniach nałożonych na przetwarzanie tych samych danych zgodnie z art. 77 PKBR. 16, 17 ust. 17 ust. 1, 18 PKBR. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Niemniej jednak użytkownicy mają prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 21 PKBR, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu ich danych przez administratora danych zgodnie z art. 21 PKBR, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą. 6 ust. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. W szczególności dopuszcza się sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów reklamy bezpośredniej.

III. Informacje o przetwarzaniu danych Państwa dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, pod warunkiem, że ich usunięcie nie narusza żadnych ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych lub o ile nie określono inaczej poniżej.

Dane serwera Z przyczyn technicznych gromadzone są następujące dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy serwera, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej: Te pliki dziennika serwera rejestrują typ i wersję przeglądarki, systemu operacyjnego, strony internetowej, z której Państwo przyszli (URL odsyłacza), strony internetowe na naszej stronie internetowej, datę i godzinę Państwa wizyty, jak również adres IP, z którego odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Zebrane w ten sposób dane będą tymczasowo przechowywane, ale nie w powiązaniu z innymi danymi użytkownika.

Podstawą do tego przechowywania jest sztuka. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa, stabilność, funkcjonalność i bezpieczeństwo naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte w ciągu nie więcej niż siedmiu dni, chyba że do celów dowodowych konieczne jest ich dalsze przechowywanie. W takim przypadku wszystkie lub część danych zostanie wykluczona z usunięcia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia danego incydentu.

Pliki cookie a) Pliki cookie sesji Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania danych przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak przeglądarka, dane dotyczące lokalizacji lub adres IP.

To przetwarzanie sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajna i bezpieczna, co pozwala nam na przykład na wyświetlanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka zakupów.

Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest art. 6 Para. 1 lit. b) PKBR, o ile te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych w celu inicjowania lub przetwarzania stosunków umownych.

Jeśli przetwarzanie nie służy do zainicjowania lub przetworzenia umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi wówczas art. 4 ust. 2 lit. b). 6 Para. 1 lit. f) PKBR.

Po zamknięciu przeglądarki pliki cookie sesji są usuwane.

b) Pliki cookie osób trzecich W razie potrzeby nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookie firm, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu uzyskania szczegółowych informacji, w szczególności na temat podstawy prawnej i celu zbierania i przetwarzania danych gromadzonych za pomocą plików cookie przez osoby trzecie.

c) Wyłączenie plików cookie Użytkownik może zrezygnować z cookies zmieniając ustawienia w przeglądarce. Podobnie, możesz użyć przeglądarki do usunięcia plików cookie, które zostały już zapisane. Jednak wymagane kroki i środki różnią się w zależności od używanej przeglądarki. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub skonsultować się z dokumentacją przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem w celu uzyskania pomocy technicznej. Ustawienia przeglądarki nie mogą uniemożliwiać ustawienia tzw. plików cookie flash. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane w tym celu zależą również od używanego odtwarzacza Flash. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub skonsultuj się z dokumentacją swojego odtwarzacza Flash lub skontaktuj się z jego twórcą w celu uzyskania pomocy technicznej.

Jeśli uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, nie wszystkie funkcje na naszej stronie mogą być w pełni użyteczne.

Konto klienta/rejestracja W przypadku założenia u nas konta klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane wprowadzone podczas rejestracji (np. nazwisko, adres lub adres e-mail) wykorzystujemy wyłącznie do świadczenia usług prowadzących do potencjalnego złożenia zamówienia lub nawiązania z nami innych stosunków umownych, do realizacji takich zamówień lub umów oraz do zapewnienia obsługi klienta (np. w celu przedstawienia przeglądu poprzednich zamówień lub umożliwienia zaoferowania funkcji listy życzeń). Przechowujemy również Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

W trakcie procesu rejestracji uzyskasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Zebrane przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udostępnienia konta klienta.

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na takie przetwarzanie danych, prosimy o kontakt z firmą Art. 6 Para. 1 lit. a) PKBR jest podstawą prawną tego przetwarzania.

Jeżeli otwarcie konta klienta ma również prowadzić do nawiązania z nami stosunku umownego lub wypełnienia istniejącej umowy z nami, podstawą prawną dla tego przetwarzania jest również art. 6 Para. 1 lit. b) PKBR.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją uprzednią zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. 7 Para. 3 PKBR ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy, że poinformują nas Państwo, że odwołują Państwo swoją zgodę.

Zebrane wcześniej dane zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie przestanie być konieczne. Musimy jednak przestrzegać wszelkich okresów przechowywania danych wymaganych przez prawo podatkowe i handlowe.

Newsletter Jeśli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego bezpłatnego biuletynu informacyjnego, zostaną nam przesłane dane wymagane w tym celu, tj. adres e-mail i ewentualnie nazwisko i adres. Przechowujemy również adres IP Państwa komputera oraz datę i godzinę rejestracji. Podczas procesu rejestracji uzyskamy Państwa zgodę na otrzymywanie niniejszego biuletynu oraz rodzaju oferowanych treści, z uwzględnieniem niniejszej polityki prywatności. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Podstawą prawną jest tutaj Art. 6 Para. 1 lit. a) PKBR.

Użytkownik może odwołać swoją wcześniejszą zgodę na otrzymywanie niniejszego biuletynu informacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. 7 Para. 3 PKBR ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy, że poinformujesz nas o cofnięciu zgody lub klikniesz na link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym biuletynie.

Kontakt Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane w celu realizacji Państwa zapytania. Musimy posiadać te dane w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie; w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na nie w całości lub w ogóle.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych jest art. 6 Para. 1 lit. b) PKBR.

Państwa dane zostaną usunięte po udzieleniu przez nas pełnej odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie ma dalszego prawnego obowiązku przechowywania Państwa danych, na przykład w przypadku, gdy wynika z tego zamówienie lub umowa.

Google Analytics Korzystamy z Google Analytics na naszej stronie internetowej. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Poprzez certyfikację zgodnie z osłoną prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Aktywna

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i eksploatacja ekonomiczna naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, miejsce, czas lub częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej będą przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednakże korzystamy z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji, dzięki której Google skraca adres IP w obrębie UE lub EOG przed przesłaniem go do USA.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny wizyt na naszej stronie internetowej i tego, co odwiedzający tam robią. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i ogólnie z Internetu.

Google oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi. Ponadto Google udziela dalszych informacji na temat swoich praktyk w zakresie ochrony danych osobowych pod adresem

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

w tym opcje, które możesz wykorzystać, aby zapobiec takiemu wykorzystaniu Twoich danych.

Ponadto Google oferuje możliwość rezygnacji z korzystania z dodatku na stronie

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

dodatkowo z dalszymi informacjami. Ten dodatek może być zainstalowany w najpopularniejszych przeglądarkach i oferuje dalszą kontrolę nad danymi zbieranymi przez Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dodatek informuje Google Analytics".

Wtyczka Google+ Korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Google+ na naszej stronie internetowej. Google+ jest usługą online świadczoną przez Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Aktywna

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat ewentualnych wtyczek i ich funkcji można uzyskać w Google pod adresem

https://developers.google.com/+/web/

Jeśli wtyczka jest zapisana na jednej z odwiedzanych przez Państwa stron na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka pobierze ikonę wtyczki z serwerów Google w USA. Ze względów technicznych Google musi przetworzyć Państwa adres IP. Ponadto zapisywana jest również data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania jednej z naszych podłączonych stron internetowych, informacje zebrane przez wtyczkę z Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Google. Zebrane informacje mogą być następnie przypisane do Twojego osobistego konta w Google. Jeśli na przykład użytkownik użyje przycisku +1, informacje te zostaną zapisane na koncie Google i mogą zostać opublikowane na platformie Google. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej witryny lub dokonać odpowiednich ustawień na koncie Google.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i opcji ochrony użytkownika znajdują się w polityce prywatności Google pod adresem

https://policies.google.com/privacy

Czcionki Google Nasza strona wykorzystuje czcionki Google Fonts do wyświetlania czcionek zewnętrznych. Jest to usługa świadczona przez Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Poprzez certyfikację zgodnie z osłoną prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Aktywna

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, połączenie z serwerem Google w USA jest nawiązywane za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa.

Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, nawiązywane jest połączenie z Google, z którego Google może zidentyfikować stronę, z której wysłano żądanie użytkownika oraz na jaki adres IP czcionki są przesyłane do wyświetlania.

Google oferuje szczegółowe informacje pod adresem

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

w szczególności w odniesieniu do możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Wtyczka do Facebooka Nasza strona korzysta z wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook.com jest usługą świadczoną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest również obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zwane dalej obiema serwisami Facebook.

Poprzez certyfikację zgodnie z "Osłoną Prywatności UE-USA".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Active

Facebook gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat możliwych wtyczek i ich funkcji można uzyskać na Facebooku pod adresem

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Jeśli wtyczka jest zapisana na jednej z odwiedzanych przez Państwa stron na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka pobierze ikonę wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych Facebook musi przetworzyć Państwa adres IP. Ponadto zapisywana jest również data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych, informacje zebrane przez wtyczkę z Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Facebook. Zebrane informacje mogą być następnie przypisane do Twojego osobistego konta na Facebooku. Jeśli na przykład korzystasz z przycisku "Lubię to" na Facebooku, informacje te będą przechowywane na Twoim koncie na Facebooku i publikowane na platformie Facebooka. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę internetową lub użyć dodatku do przeglądarki, aby zapobiec załadowaniu wtyczki Facebooka.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również Państwa praw i możliwości ochrony w polityce prywatności Facebooka, znajdują się pod adresem

https://www.facebook.com/policy.php

Wtyczka do Twittera Nasza strona korzysta z wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Serwis Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter).

Poprzez certyfikację zgodnie z "Osłoną Prywatności UE-USA".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAO&status=Aktywny

Twitter gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej z odwiedzanych przez Państwa stron internetowych, Państwa przeglądarka pobierze ikonę wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych Twitter musi przetworzyć Państwa adres IP. Ponadto zapisywana jest również data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych, informacje zebrane przez wtyczkę z Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Twittera. Zebrane informacje mogą być następnie przypisane do Twojego osobistego konta na Twitterze. Jeśli na przykład użytkownik korzysta z przycisku Twitter Tweet, informacje te będą przechowywane na koncie Twittera i mogą być publikowane na platformie Twittera. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony lub dokonać odpowiednich ustawień na koncie na Twitterze.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i opcji ochrony użytkownika znajdują się w polityce prywatności Twittera pod adresem

https://twitter.com/privacy

Znaczniki pikselowe od Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) Nasza strona internetowa korzysta z liczników VG WORT dostarczonych przez INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn jako skalowalnej metody pomiaru centralnego.

Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja i ekonomiczna eksploatacja naszej strony internetowej oraz ochrona naszych interesów w zakresie praw autorskich w odniesieniu do zawartości naszej strony internetowej.

Kod pikselowy to grafika umieszczona na naszej stronie internetowej w celu zebrania kluczowych danych statystycznych. Umożliwia to obliczenie prawdopodobieństwa kopiowania treści w oparciu o liczbę odwiedzin i charakter samych treści. Dane te są zbierane anonimowo. Aby móc zliczać odwiedziny i powroty, na Państwa urządzeniu zapisywany jest tzw. cookie sesji lub tworzony jest podpis z różnych informacji w Państwa przeglądarce (np. agent użytkownika, rozdzielczość ekranu itp.). Jednak Państwa adres IP będzie przetwarzany tylko w formie anonimowej. Jako użytkownik indywidualny nie można go w żadnym momencie zidentyfikować.

Jeśli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Dalsze szczegóły można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie powyżej. Ponadto, możesz zdecydować się na ten pomiar statystyczny. Potwierdzając łącze

https://optout.ioam.de/

plik cookie jest zapisywany na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby zapobiec dalszym analizom. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym należy ponownie kliknąć powyższy link.

YouTube Korzystamy z YouTube na naszej stronie internetowej. Jest to portal wideo prowadzony przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, zwany dalej YouTube.

YouTube jest spółką zależną Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, zwaną dalej Google.

Poprzez certyfikację zgodnie z "Osłoną Prywatności UE-USA".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Aktywna

Google i jego spółka zależna YouTube gwarantują, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będą przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Korzystamy z YouTube w zaawansowanym trybie prywatności, aby wyświetlać filmy wideo. Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej. Według YouTube, zaawansowany tryb prywatności oznacza, że dane określone poniżej będą przesyłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy faktycznie uruchomisz film.

Bez tego trybu, połączenie z serwerem YouTube w USA zostanie nawiązane natychmiast po wejściu na którąkolwiek z naszych stron internetowych, na których osadzony jest film wideo YouTube.

Połączenie to jest wymagane, aby móc wyświetlić odpowiedni film wideo na naszej stronie internetowej w przeglądarce. YouTube nagrywa i przetwarza co najmniej Twój adres IP, datę i godzinę wyświetlenia filmu, jak również odwiedzoną stronę internetową. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową DoubleClick firmy Google.

Jeśli jesteś zalogowany do YouTube, gdy wchodzisz na naszą stronę, YouTube przyporządkuje informacje o połączeniu do Twojego konta YouTube. Aby temu zapobiec, musisz albo wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny, albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań związanych z użytkowaniem, YouTube na stałe przechowuje

Google AdWords z funkcją śledzenia konwersji (Conversion Tracking) Nasza strona korzysta z Google AdWords i śledzenia konwersji. Jest to usługa świadczona przez Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Poprzez certyfikację zgodnie z osłoną prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Aktywna

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Używamy śledzenia konwersji, aby zapewnić ukierunkowaną promocję naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i eksploatacja ekonomiczna naszej strony.

Jeśli klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, śledzenie konwersji, z którego korzystamy, przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu. Te tak zwane pliki cookie konwersji wygasają po 30 dniach i w żaden inny sposób nie identyfikują użytkownika osobiście.

Jeśli plik cookie jest nadal aktualny i użytkownik odwiedza określoną stronę naszej strony internetowej, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, że kliknął na jedną z naszych reklam umieszczonych w Google i że użytkownik został następnie przekazany na naszą stronę internetową.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google, aby umożliwić nam ocenę wizyt na naszej stronie internetowej i tego, co odwiedzający tam robią. Ponadto otrzymujemy informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę (reklamy) oraz o stronach na naszej stronie, które są następnie odwiedzane. Ani my, ani osoby trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie będą w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie tego śledzenia konwersji.

Można również zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. W podobny sposób można za pomocą przeglądarki usunąć już zapisane pliki cookie. Jednak wymagane kroki i środki różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub skonsultuj się z dokumentacją swojej przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania pomocy technicznej.

Ponadto Google udziela dalszych informacji na temat praktyk w zakresie ochrony danych osobowych pod adresem

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

https://www.google.de/policies/privacy/

w szczególności informacje, w jaki sposób można zapobiec wykorzystywaniu danych osobowych.

Google AdSense Wykorzystujemy Google AdSense na naszej stronie internetowej do integracji reklam. Jest to usługa świadczona przez Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Aktywna

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Google AdSense przechowuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne w urządzeniu użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu Google może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Oprócz adresu IP i wyświetlanych formatów reklamowych, zebrane w ten sposób informacje będą przekazywane do Google w USA i tam przechowywane. Google może również udostępniać te informacje osobom trzecim. Google oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi.

Podstawę prawną stanowi art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Jeśli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Dalsze szczegóły można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie powyżej.

Ponadto Google oferuje możliwość rezygnacji z pobierania plików cookie pod adresem

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

w szczególności w odniesieniu do możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google Remarketing Korzystamy z funkcji remarketingu na naszej stronie internetowej. Jest to usługa świadczona przez Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Poprzez certyfikację zgodnie z "Osłoną prywatności UE-USA".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Aktywna

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Korzystamy z tej funkcji, aby dostarczać spersonalizowaną, opartą na zainteresowaniach reklamę na stronach internetowych osób trzecich, które również uczestniczą w sieci reklamowej Google.

Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Aby umożliwić działanie tej usługi reklamowej, Google przechowuje plik cookie z sekwencją numerów na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Ten plik cookie rejestruje zarówno Państwa wizytę, jak i korzystanie z naszej strony internetowej w formie anonimowej. Dane osobowe nie są jednak przekazywane dalej. W przypadku późniejszej wizyty na stronie internetowej osoby trzeciej, która korzysta również z sieci reklamowej Google, może pojawić się reklama odnosząca się do naszej strony internetowej lub naszych ofert.

Aby trwale wyłączyć tę funkcję, Google udostępnia wtyczkę do przeglądarki dla większości popularnych przeglądarek pod adresem

https://www.google.com/

Reklamy Microsoft Bing Nasza strona internetowa wykorzystuje reklamy Bing Ads do remarketingu i działań następczych. Jest to usługa firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA, zwanej dalej Microsoft, oparta na tzw. uniwersalnym śledzeniu zdarzeń (UEN).

Poprzez certyfikację zgodnie z normą EU-US Privacy Shield

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active)

Microsoft gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawę prawną dla gromadzenia i przetwarzania tych informacji stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i eksploatacja ekonomiczna naszej strony internetowej.

Jeśli klikniesz na reklamę umieszczoną przez nas w wyszukiwarce Bing, Microsoft zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym, aby śledzić Twoją aktywność przez przeglądarkę. Ten plik cookie wygasa po 180 dniach i nie jest używany do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno firma Microsoft, jak i my możemy rozpoznać, że kliknął na reklamę umieszczoną przez nas w firmie Bing i został stamtąd przesłany do naszej witryny internetowej.

Firma Microsoft wykorzystuje informacje zebrane przez plik cookie śledzenia do zestawiania statystyk odwiedzin dla nas. Dostarcza nam to informacji na temat liczby odwiedzin wywołanych reklamą umieszczoną na stronie Bing oraz na temat tego, które strony na naszej stronie internetowej były następnie przeglądane. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

Ponadto Microsoft może być w stanie śledzić zachowanie użytkownika na wielu urządzeniach za pomocą funkcji śledzenia urządzeń. Umożliwia to firmie Microsoft wyświetlanie spersonalizowanych reklam na wszystkich urządzeniach.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, ma możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Dalsze szczegóły można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie powyżej.

Jeśli posiadasz konto Microsoft, możesz również zmienić ustawienia dotyczące spersonalizowanej reklamy na stronie https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Firma Microsoft dostarcza również dodatkowe informacje na temat reklam Bing, gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i informacji o tym, w jaki sposób można chronić swoją prywatność na stronach https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 i https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

ciasteczka śledzące affilinet Reklamujemy również oferty i usługi osób trzecich na naszej stronie internetowej. Jeśli zawrzesz umowę z osobą trzecią po obejrzeniu naszej reklamy tych ofert osób trzecich, otrzymamy prowizję za to polecenie.

Używamy pliku cookie do śledzenia affilinet w celu zarejestrowania tej udanej konwersji. Jednakże ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika. Tylko nasz numer identyfikacyjny jako reklamodawcy afiliacyjnego oraz numer seryjny materiału reklamowego, na który kliknąłeś (np. baner lub link tekstowy) są zapisywane. Informacje te są nam potrzebne w celu przetwarzania i/lub otrzymywania płatności naszych prowizji.

Jeśli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Dalsze szczegóły można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie powyżej.

Newsletter za pośrednictwem WhatsApp Możesz również otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn informacyjny za pośrednictwem serwisu wiadomości błyskawicznych WhatsApp. WhatsApp jest usługą WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, filia WhatsApp Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, obie zwane dalej WhatsApp. Niektóre dane użytkownika są przetwarzane na serwerach WhatsApp w USA, które są certyfikowane zgodnie z tarczą prywatności UE-USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

WhatsApp gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto WhatApp oferuje dalsze informacje na temat swoich praktyk w zakresie ochrony danych na stronie internetowej

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Aby otrzymywać nasz newsletter za pośrednictwem WhatsApp, potrzebujesz konta WhatsApp. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie informacje gromadzi WhatsApp podczas rejestracji, można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp.

Jeśli następnie zapiszesz się do naszego biuletynu WhatsApp, numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas procesu subskrypcji, zostanie przetworzony przez WhatsApp. Ponadto, Twój adres IP oraz data i godzina rejestracji zostaną zapisane. Podczas rejestracji uzyskasz zgodę na otrzymywanie tego biuletynu wraz z konkretnym opisem rodzaju oferowanych treści oraz odniesieniem do niniejszej polityki prywatności.

Podstawą prawną do wysyłania biuletynu i jego analizy jest Art. 6 Para. 1 lit. a) PKBR.

Możesz odwołać swoją wcześniejszą zgodę na otrzymywanie niniejszego biuletynu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. 7 Para. 3 PKBR ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy, że poinformują nas Państwo, że odwołują Państwo swoją zgodę. Można również zablokować przesyłanie biuletynu informacyjnego za pośrednictwem kanału.

Konkursy Oferujemy Państwu możliwość wzięcia udziału w konkursach na naszej stronie internetowej. Jeśli weźmiesz udział w jednym z naszych konkursów, podane przez Ciebie dane zostaną przetworzone bez Twojej dalszej zgody, ale tylko w celu przeprowadzenia konkursu.

W ramach konkursu przekażemy Twoje dane firmie transportowej, której powierzono dostawę towaru lub dostawcy usług finansowych, jeżeli przekazanie jest niezbędne do dostarczenia lub wypłaty Twoich wygranych. Jeśli wygrasz i Twoje informacje zostaną opublikowane, zostaniesz o tym poinformowany w deklaracji zgody.

Podstawę prawną przekazania tych danych stanowi Art. 6 Para. 1 lit. b) PKBR.

Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych w celu wzięcia udziału w naszych konkursach może być wykonywana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. 7 Para. 3 PKBR ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy, że poinformują nas Państwo, że odwołują Państwo swoją zgodę.

16
Apr
Poprawne wykonywanie akcji bany.

Z powodu fałszywych klinieć, nie wykonywania akcji zgodnie z opisem, nie zostawania na stronie tyl

16
Dec
Wykonywanie akcji niezgodnie z opisem.

Informujemy, że jakiekolwiek wykonywanie akcji niezgodnie z opisem, klikanie i nie wykonywanie akcj